Page 6 - Kontakt 2018.4
P. 6

E a te

             . Hi lis he Hee e
             jau hze di Eh e.
        F eue, f eue di h, o Ch iste heit!

Beide Liede e i e i h sta k a die i e äh e de
Seh su ht de Me s he a h F iede u d Ruhe i u se e
He ze u d Si e .
I e iede e de i it St eit u d Ge alt i de Welt
u d i de Na h a s haft ko f o tie t. Nu zu ge hoffe

 i auf ei f iedli hes Weih a htsfest, das ei ü hte e
Bet a hte i ht ealistis h zu sei s hei t. I e iede

 i d die Seh su ht es h ie e , kau die eale f iedli he
Situatio , sel st e sie o he s ht.
De , ja, i le e seit Jah e i F iede szeite .
De , ja, Me s he e hte, Sozial- u d As lpolitik e ögli-
 he ei ei ige aße f iedli hes Zusa e le e o Bü -
ge u d Ni ht ü ge i u se e La de.

Also stelle i h a diese Stelle o h al die F age : . Was
e a te i ? . Was e a tet u s? . Was ha e i zu
e a te ?

Ei es de lie ste deuts he Wö te ag ohl zu F age
passe : Sta ilität.
Mögli hst e ig öge si h ä de , u d e , da u
zu Besse e ! Die Re te öge sta il lei e . Die A eitssi-
tuatio öge sta il lei e , it de das Ei ko e , it
de de Le e ssta da d gesi he t e de ka .
Die Gesu dheit öge sta il lei e u d das ötige Klei -
geld, u das Not e dige dafü zu tu .
Die Luft, das Wasse u d die Le e s ualität it Flo a u d
Fau a öge sta il gut lei e . U eltze stö u g ist Gift -
das au he i i ht.

Fü ei e t effsi he e A t o t auf die . F age üsste i h
 ohl hellsehe is he Fähigkeite ha e . Diese stehe i
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11